KENGIDO… it is Swordplay combined with Beauty of Form.
That means “THE WAY of SAMURAI”
with a Sword Battle sublimed in original method.
It is improving spirit, technique and physical strength,
and feeling breath,in mutual understanding,
and then it tells Japanese intangible cultural property
to all over the world.

[KENGIDO]

Founder and Master:TETSURO SHIMAGUCHI

Auditor:TAKASHI FUKUDA

[Descendants] 

AKIHARU TANAKA

HIROMI MATSUMURA[assistant Instructor]

MASATOMO KIMOTO

TOSHIO OGAWA

YOKO KUBO

MASUMI ISHIHAMA

HIRONORI YOSHIOKA

KAZU OGAWA

YUKA KOBAYASHI

YOSUKE MASUDA

DAIKI HAYASHI

MAKI MATSUNAGA

MAKI SAHARA

TAKESHI MABUCHI

CHIEMI CHIBA

GEKKA MABUCHI

SEIJI MATSUYAMA

SHINYA SAITO

ARATA HORII

YU SATO

MIKI KONDO

MIKA MATSUO

YOSHIMI UTO

HIROSHI HARA

MANATO SEKIGUCHI

MAYUKO HASHIGUCHI

MAGDALENA WILKOWSKA

MANAMI OYAKAWA

NAOYOSHI ITANI

HARUKA OGAWA

RYUYA HOSOKAWA

ROA YAGUCHI

MARI YOSHINAGA

SHIGEKI ICHIKAWA

YUKI MUKASA

HANA SATO

MIU MOCHIZUKI

KAZUNOBU ACHIWA

SUMIKI SEGAWA

MAORI IKUMA

EMI OHTA

YUSEI UCHIDA

AKIRA MIKI

SHINGO MATSUZAKI

EITA AKABORI

NOA STOCKER

AOI UTO

NAOKO ISOZAKI

MISAKI SUGIYAMA

MASATO KONDO

MIE FUJITA

ERI STOCKER